Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/local/home/w1002405/inuk/our-boots/index.php on line 1436
  •  
  • A map rendering that illustrates the regions in the Canadian Arctic occupied by the Copper Inuit Community.
  • PDF icon

ᓄᓇᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒥᐅᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ


Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/local/home/w1002405/inuk/our-boots/index.php on line 1436

ᖃᖓᑕᔫᖕᒥᒃ ᑕᑯᓪᓗᒍ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᑉ ᕿᑭᖅᑖᓗᐊ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓗᒃᓴᖅᑐᖅ ᔭᓄᐊᕆ 1987
ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᕆᒃ ᕆᐅᒧᑦ

ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ

ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐅᐊᓕᖅᐸᓯᖕᒥᐅᑕᐅᓂᖅᐹᖑᔪᑦ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᓄᓇᖃᓗᐊᖅᑐᑦ ᖁᕐᓗᖅᑑᖅᒥ, ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐᓂ, ᐅᓗᒃᓴᖅᑑᕐᒥᓗ. ᐊᒥᓱᒐᓴᐃᑦ ᓄᓇᓕᕋᓛᑦ ᐱᑕᖃᕐᒥᔪᑦ ᖁᕐᓗᖅᑑᑉ ᑕᕆᐅᖓᑕ ᐃᑭᖓᓂ, ᕿᖓᐅᒻᒥ, ᐅᒥᖕᒪᒃᑑᑉ ᓂᒋᒻᒪᕆᐊᓂ ᑕᓯᐊᓗᖕᒥ (Contwoyto Lake-ᒥ) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᕐ ᕿᑭᖅᑖᓗᐊᓂ, ᕿᓪᓕᓂᕐᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᓇᐹᖅᑐᖃᖏᑐᐃᓐᓇᑲᓴᐅᒐᓗᐊᖅ, ᐃᓚᖏᓐᓂ ᓂᒋᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᒋᐊᓂ ᐱᖓᖕᓇᖅᐸᓯᖕᒥ ᓄᓇᓂ ᖁᕐᓗᖅᑑᑉ ᑰᕌᓗᐊᓂ ᐊᒻᒪᓗ Great Bear Lake-ᒥ ᑕᓯᐊᓗᖕᒥ ᓇᐹᖅᑐᖃᐅᖅᓱᓂ. ᐅᔭᕋᓪᓛᓃᑦ ᖃᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᖅᑐᓂᐅᔪᑦ , ᑕᓯᕋᐃᑦ, ᐊᖏᔫᑏᓪᓗ ᑕᓰᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᒡᔪᐊᑦ ᐱᑕᖃᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᖏᓐᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓂᕐᔪᑎᖃᖅᑐᒻᒪᕇᑦ ᒪᑯᓂᖓ ᑐᒃᑐᓂᒃ, ᐊᒪᕈᐃᑦ, ᑐᒃᑐᕙᐃᑦ, ᐅᒥᖕᒪᐃᑦ, ᐅᖃᓕᐊᕐᔪᐃᓪᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᖏᑦ ᑕᕆᐅᖓᓗ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑑᑎᓂᒃ ᐃᖃᓗᖃᐅᖅᓱᓂ ᓇᑦᓯᖃᐅᖅᓱᓂᓗ.