Warning: substr() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/local/home/w1002405/inuk/our-boots/index.php on line 1436
  •  
  • Photograph of a prepped seal skin being stretched on a square frame.
  • Magnifying Glass

ᕿᓯᒃ ᐸᓂᖅᓯᖅᑐᖅ ᐃᓐᓂᕐᕕᖕᒥ.
ᐊᔾᔨᓕᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᔨᐅᓪ ᐆᒃᔅᒧᑦ

ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᕿᓰᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᖏᑦ

ᑕᓯᑎᕆᕖᑦ

ᕿᓯᖕᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᓯᓚ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᒪᓕᒃᓱᒍ. ᐅᖅᓱᐃᔨᖃᑦᑕᖅᕗᑦ ᐸᓂᖅᑎᓗᒋᓪᓗ. ᑕᓯᑎᕈᑏᑦ ᓂᕕᖓᐃᕖᑦ ᐊᑑᑎᖃᒻᒪᕆᒃᑐᑦ ᐃᒥᓛᖓᓂᐊᖏᒪᑕ ᑕᓯᑎᖅᓯᒪᑎᐊᕐᓗᑎᒃ.

ᔨᐊᓂ ᓕᐊᓂ, ᓯᐊᔭ ᐅᕙᑐᐊᑦᑎᐊᖅ ᕕᓕᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᓵᓕ ᕿᒻᒥᐅᑦᓈᖅ ᐅᐊᑉᓯᑕ, 1995

ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᐃᑦ ᕿᓯᑦ ᐸᓂᖅᓯᕐᓂᖏᓐᓂ, ᑕᓯᑎᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᖏᒡᓕᑲᓐᓂᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᐃᓕᐅᖅᐸᒃᑐᑦ ᐸᐅᒃᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐸᐅᒃᑑᑎᓄᑦ ᐅᕙᓗᓐᓃᑦ ᐃᓐᓂᕐᕕᖕᒧᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᕿᔪᖕᒥ ᑭᑉᐹᕆᒃᑐᒥ ᓴᓇᓯᒪᔪᒥ ᐅᕙᓗᓐᓃᑦ "D"-ᖑᐊᒥ ᐊᕙᓗᓕᐊᒥᒃ ᕿᓚᖅᓱᖅᑕᐅᓯᒪᕕᐅᓂᐊᖅᑐᒥ. ᕿᓰᑦ ᐊᑐᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᓚᒃᓴᓄᑦ ᑕᓯᑎᖅᑕᐅᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᔾᔪᔫᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓯᓯᒪᓗᐊᖏᓐᓂᖅᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒪᓕ ᕿᓰᑦ ᐃᓂᖅᑕᐅᑦᑎᐊᓚᐅᖅᓱᑎᒃ, ᐸᓂᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒡᓗ ᐊᕙᓗᒥ, ᐊᕿᒡᓕᑎᖅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᐳᖅ ᕿᓯᒃ ᐊᖕᒪᓗᖅᓯᓕᖅᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᒥᖁᐊ ᐃᓗᐊᓃᖔᖅᓱᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᑯᓂᐸᓗᒃ ᐃᒻᒪᖄ ᐃᑲᕐᕋᐅᑉ ᓇᑉᐸᓗᐊᖓᓂᒃ. ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐃᓯᕕᑕᐅᓂᐊᓕᕆᕗᖅ ᑕᓯᑎᖅᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑭᓕᐅᑎᒧᑦ ᐃᐱᖏᑦᑐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕝᕗᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓱᓂ ᑭᓯᐊᓂ ᐊᕿᒡᓕᒃᐸᑦ. ᒥᖁᐃᑦ ᖃᐅᓯᓕᖅᑎᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓴᓗᐊᖅᓯᒪᒍᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓚᐃᑦᑕᐅᑦᑐᐊᖅᓱᑎᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐋᖀᐅᒪᓂᐊᕐᒪᑕ.